Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

Garantie op Bulex producten

Bulex waarborgt haar toestellen tegen alle fabricatie- of materiaalfouten vanaf de installatie

Duur van de waarborg

Producttype en modelGarantieduur
CONDENSATIEKETELS
Thema Condens / ThermoSystem5 jaar op het verwarmingslichaam
2 jaar op de overige onderdelen
ThermoMaster5 jaar op het verwarmingslichaam
2 jaar op de overige onderdelen
IsoTwin Condens5 jaar op het verwarmingslichaam
2 jaar op de overige onderdelen + 1 jaar extra bij productregistratie*
ThemaPlus Condens5 jaar op het verwarmingslichaam
2 jaar op de overige onderdelen + 1 jaar extra bij productregistratie*
ThemaFast Condens5 jaar op het verwarmingslichaam
2 jaar op de overige onderdelen + 1 jaar extra bij productregistratie*
Thema Condens AS 305 jaar op het verwarmingslichaam
2 jaar op de overige onderdelen + 1 jaar extra bij productregistratie*
ATMOSFERISCHE GASWANDKETELS
ThemaTek / ThemaClassic2 jaar garantie
IsoTwin5 jaar op de kuip
2 jaar op de overige onderdelen
THERMOSTATEN & REGELINGEN
Alle modellen2 jaar garantie
LUCHT/LUCHT-WARMTEPOMP
VivAir 2 jaar garantie
WATER- & BADVERWARMERS
Opalia2 jaar garantie
MODULES
T-box2 jaar garantie
GASBOILERS
TN / AQGAS / Rapid / Turbogaz3 jaar op de kuip
2 jaar op de overige onderdelen
2 jaar op de veiligheidsgroep indien deze door Bulex geleverd werd
VOORRAADBOILER
WE/FE-boiler2 jaar garantie
5 jaar omruilwaarborg op de kuip
ELEKTRISCHE BOILERS
Reeks 40002 jaar garantie
7 jaar omruilwaarborg op de kuip
Reeks RBE/RBK2 jaar garantie
3 jaar omruilwaarborg op de kuip
Reeksen SDC / SDN2 jaar garantie
5 jaar omruilwaarborg op de kuip
AvantiaAqua2 jaar garantie
5 jaar omruilwaarborg op de kuip
SafiraAqua2 jaar garantie
5 jaar omruilwaarborg op de kuip
LineaAqua2 jaar garantie
5 jaar omruilwaarborg op de kuip
LUCHT/WATER-WARMTEPOMPEN
GeniaAir Mono / GeniaAir Split2 jaar omniumwaarborg
5 jaar omruilwaarborg op de compressor
ZONNEBOILERCONCEPT
HelioSet / HelioConcept10 jaar op de zonnepanelen
5 jaar op de kuip van de zonneboiler
2 jaar op de overige onderdelen

* geldig tot 31/12/2024

Garantievoorwaarden

 • De waarborg op de kuip van het toestel beperkt zich tot het gratis leveren van een nieuwe kuip.
 • De bovengenoemde toestellen werden met de grootste zorg gefabriceerd en gecontroleerd. Ze zijn gebruiksklaar (alle regelingen gebeurden door de fabriek).
 • De installatie moet noodzakelijkerwijs gebeuren door een officieel erkende installateur, overeenkomstig het bijgaande installatievoorschrift, volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de officieel geldende normen en reglementen.
 • Garantie op het toestel geldt enkel als de oorzaak van de panne bij het toestel zelf ligt. Indien de oorzaak van de panne buiten het toestel ligt - vb. slechte schoorsteen (te weinig trek), te lage waterdruk, achterstallig of niet goed uitgevoerd onderhoud, verkeerd gebruik van het toestel of algemene installatiefouten - is de garantie niet van toepassing.

Dekking van de garantiewaarborg

 • De waarborg dekt de herstelling en/of de vervanging van stukken die door Bulex als defect erkend worden, evenals de daarbij horende werkuren, wanneer alle vooropgestelde voorwaarden voldaan zijn.
 • De waarborg geldt enkel voor de gebruiker voor zover hij het toestel als goede huisvader gebruikt en in normale omstandigheden die voorzien zijn in de gebruiksaanwijzing.
 • Behalve bij bijzondere schriftelijke overeenkomst, is enkel de dienst na verkoop Bulex Services gemachtigd om de waarborg te verzekeren en dit enkel op het grondgebied van België en het Groot Hertogdom Luxemburg. Indien hiervan afgeweken wordt, zullen de prestaties van derden in geen enkel geval ten laste van Bulex genomen worden.
 • De waarborg beperkt zich alleen tot de prestaties die hier bovengenoemd voorzien zijn. Om het even welke andere vordering, van om het even welke aard (bv. : schadevergoeding voor om het even welke kosten of schade t.a.v. de koper of t.a.v. gelijk welke derde, enz...) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geldigheid van de garantiewaarborg

De geldigheid van de waarborg is afhankelijk van de volgende voorwaarden :

 • Het toestel dient geregistreerd te worden. Indien dit niet gebeurt, begint de waarborg te tellen vanaf de fabricatiedatum van het toestel, en niet vanaf de installatiedatum tenzij voorlegging van de installatiefactuur van een gehabiliteerd installateur.
  1. De garantiebon (136 kB) moet volledig ingevuld, ondertekend, van een stempel voorzien en gedateerd zijn door de erkende installateur.
   Strook A moet samen met het toestel dat erdoor gedekt wordt voorgelegd worden; het verlies ervan brengt het verlies van de waarborg met zich mee.
   Strook B moet naar Bulex teruggezonden worden, binnen de 3 maanden na installatie.
  2. De registratie kan ook volledig digitaal gebeuren via het daartoe voorziene webformulier.
 • Het serienummer van het toestel mag niet veranderd of gewijzigd worden.
 • Het toestel mag geen enkele wijziging noch aanpassing ondergaan hebben, buiten deze die eventueel uitgevoerd zijn door personeel dat door Bulex erkend is, met originele wisselstukken van Bulex, overeenkomstig de Belgische keuringseisen van het toestel.
 • Het toestel mag zich niet bevinden, noch geplaatst zijn in een corrosieve omgeving (chemische producten, kapsalons, ververijen, enz...), noch gevoed worden met agressief water (met toevoeging van fosfaten, silicaten, hardheid lager dan 6°F).
 • Een tussenkomst onder waarborg brengt geen verlenging van de garantieperiode met zich mee.

Verval van de garantiedekking

De garantie is niet van toepassing wanneer de slechte werking van het toestel veroorzaakt wordt door een installatie die niet conform is met de duur van de garantiewaarborg of een oorzaak vreemd aan het toestel zoals bijvoorbeeld :

 • Water- of gasbuizen waarin onzuiverheden zitten, te weinig druk, onaangepastheid of wijziging van de natuur en/of kenmerken van water, gas of elektriciteit.
 • Een abnormaal of verkeerdelijk gebruik, foutieve bediening door de gebruiker, gebrek aan onderhoud, kalkaanslag, verwaarlozing, stoten, vallen, gebrek aan bescherming gedurende het vervoer, overbelasting, enz…
 • Vorst, overmacht, enz…
 • Tussenkomst van een niet-bevoegde persoon.
 • Elektrolyse.
 • Een te agressief water ( hardheid lager dan 6°F).
 • Het gebruik van niet originele wisselstukken.

Bezoek dienst-na-verkoop

Het bezoek van de dienst-na-verkoop gebeurt enkel op aanvraag en gebeurt tijdens de kantooruren. Indien de tussenkomst gebeurt na de kantooruren, is een speciaal tarief van toepassing. De factuur komt ten laste van de persoon die de tussenkomst aangevraagd heeft; behalve bij voorafgaandelijk geschreven akkoord door een derde die vraagt dat de factuur aan hem zou gericht zijn.

Betwisting

In geval van betwisting zijn enkel het Vredegerecht van het 2de Kanton te Brussel, de rechtbank van eerste aanleg of de handelsrechtbank, en, zo nodig, het Hof van Beroep te Brussel bevoegd.

Contact

Contacteer ons

Wij zijn telefonisch 7/7 bereikbaar op 02/431.80.00

 • van maandag tot vrijdag: van 7u tot 22u
 • in het weekend: van 8u tot 17u

Of stuur een mail naar service@bulex-services.be

Onze dienst-na-verkoop staat klaar om je zo snel mogelijk verder te helpen.