Zoeken
Gratis offerteZoeken
Registreer je toestel Vraag een interventie
Gratis offerte

EPB rendementen

Testrendementen bij 30% deellast

EPB is de afkorting van Energieprestatie en Binnenklimaat.

In uitvoering van een Europese richtlijn werd vanaf 1 januari 2006 in het Vlaamse Gewest de vroegere isolatiereglementering voor gebouwen vervangen door de zogenaamde energieprestatieregelgeving. Concreet betekent dit dat alle woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, aan bepaalde eisen zullen moeten voldoen met betrekking tot energieprestatie en binnenklimaat (EPB-eisen).

De energieprestatie van een gebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op vlak van energieverbruik, dat afhangt van verschillende factoren zoals de geleidingsverliezen (afhankelijk van de thermische isolatie), de ventilatieverliezen, het rendement van de verwarmingsinstallatie en de warmwaterproductie, enz.

Bij het berekenen van de energieprestatie van een gebouw wordt het totale energieverbruik van het gebouw en de vaste installaties omgerekend naar het primaire energieverbruik, rekening houdend met de gebruikte energiedragers (stookolie, aardgas, elektriciteit) van het gebouw. In vergelijking met een referentiewaarde van primair energieverbruik levert dit het E-peil van het gebouw op. Door maximumeisen te stellen aan het E-peil wordt het energieverbruik van het gebouw beperkt. Vanaf 2016 moet het E-peil van een woning waar gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 50, voor woningen waar geen gebruik wordt gemaakt van hiernieuwbare energie is dit 45.


Het EPB legt 3 soorten eisen op:

  1. strengere thermische isolatie-eisen (maximaal K45 en maximale U-waarden)
  2. energieprestatie-eis (E-peil = maximaal E100)
  3. binnenklimaateisen onder de vorm van minimale ventilatievoorzieningen en het beperken van het risico op oververhitting ’s zomers in woongebouwen, dit om in de gebouwen steeds een goede binnenluchtkwaliteit te waarborgen

 

De tabel met de EPB rendementen (427 kB).

Stavingsdocumenten Ecodesign voor EPB (6667 kB)

 

Meer info vind je op www.energiesparen.be