Zoeken

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden van de Bulex website

Inleiding

Bulex waardeert uw bezoek aan deze website en de interesse die u hebt in ons bedrijf en onze producten. Gelieve hieronder belangrijke wettelijke bepalingen te vinden inzake het gebruik van deze website.

Deze website wordt beheerd door Vaillant Group Belgium NV, Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, België (“Bulex“). Elk gebruik van deze website (“website van Bulex”), is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast, gewijzigd of vervangen door andere algemene voorwaarden, bv. voor de aankoop van producten en diensten. Het bekijken of gebruiken van de website van Bulex, met een log-in waar geen log-in vereist is, betekent dat u deze Gebruiksvoorwaarden in hun huidige vorm aanvaardt.

Deze website is met de grootste zorg gemaakt. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld en geen garantie geven voor de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de aangeboden informatie en gegevens. Bulex behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie en gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. Op elk ogenblijk kunnen wij de Bulex website en/of de daarop aangeboden diensten geheel of gedeeltelijk stopzetten. Wegens de aard van het internet en computersystemen, kan Bulex niet aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet continue beschikbaarheid van de website van Bulex.

Registratie, Paswoord

Sommige pagina’s van de website van Bulex kunnen beveiligd zijn met een wachtwoord. In het belang van de veiligheid en betrouwbaarheid van de zakelijke transacties, zullen enkel geregistreerde Gebruikers toegang krijgen tot de genoemde pagina’s. Bulex behoudt zich het recht voor om eender welke Gebruiker de toegang te ontzeggen. Bulex behoudt zich in het bijzonder het recht voor om bepaalde webpagina’s, die eerder vrij toegankelijk waren, aan de registratievoorwaarde te onderwerpen. Bulex kan, op elk ogenblik en zonder een reden op te geven, elke Gebruiker het recht ontzeggen de door een wachtwoord beveiligde delen van de website te bezoeken, door zijn Gebruikersgegevens (zoals hieronder bepaald) te blokkeren, in het bijzonder wanneer de Gebruiker

  • valse gegevens gebruikt om zich te registreren;
  • deze Gebruiksvoorwaarden schendt of onzorgvuldig omspringt met zijn Gebruikersgegevens;
  • van toepassing zijnde wetten schendt bij het openen of gebruiken van de website van Bulex; of
  • de website van Bulex gedurende één jaar niet gebruikt heeft.

Bij zijn registratie moet de Gebruiker accurate informatie geven en, indien die informatie na verloop van tijd verandert, die informatie bijwerken (in de mate van het mogelijke: online). De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn e-mailadres, zoals opgegeven aan Bulex, te allen tijde actueel is en een adres is waarop de Gebruiker kan worden gecontacteerd.

Na registratie zal de Gebruiker een toegangscode ontvangen, bestaande uit een Gebruikersnaam en een wachtwoord ("Gebruikersgegevens"). Meteen bij zijn eerste bezoek moet de Gebruiker het van Bulex ontvangen wachtwoord veranderen in een wachtwoord dat enkel door de Gebruiker gekend is. De Gebruikersgegevens stellen de Gebruiker in staat zijn gegevens te bekijken of veranderen of, indien van toepassing, zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in te trekken.

De Gebruiker moet ervoor zorgen dat zijn Gebruikersgegevens niet toegankelijk zijn voor derden en is zelf verantwoordelijk voor alle transacties en andere activiteiten die onder zijn Gebruikersgegevens worden uitgevoerd. Aan het einde van elke online-sessie moet de Gebruiker uitloggen van de met een wachtwoord beveiligde webpagina’s. Indien de Gebruiker merkt dat derden zijn Gebruikersgegevens misbruiken, moet de Gebruiker Bulex daarvan onmiddellijk schriftelijk of desgevallend per e-mail op de hoogte brengen.

Na ontvangst van die melding zal Bulex de toegang tot de met wachtwoord beveiligde delen van de website voor die Gebruikersgegevens blokkeren. De Gebruiker zal slechts opnieuw toegang kunnen krijgen na het indienen van een aanvraag bij Bulex of na nieuwe registratie.

De Gebruiker kan op elk ogenblik schriftelijk de beëindiging van zijn registratie aanvragen, op voorwaarde dat die beëindiging de goede werking van contractuele relaties niet in het gedrang brengt. In dat geval zal Bulex alle Gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker verwijderen zodra die gegevens niet langer nodig zijn.

Aansprakelijkheid

Voor informatie, software of documentatie die gratis ter beschikking wordt gesteld, is Bulex niet aansprakelijk bij gebreken op het vlak van de kwaliteit of inhoud van de informatie, software en documentatie, in het bijzonder wat de correctheid of aanwezigheid van gebreken of de afwezigheid van claims of rechten van derden betreft of op het vlak van volledigheid en/of toepasselijkheid, tenzij de aansprakelijkheid van Bulex bij wet niet kan worden uitgesloten.

In elk ander opzicht is Bulex evenmin aansprakelijk, tenzij de aansprakelijkheid bij wet niet kan worden uitgesloten. De schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot de rechtstreekse, contracttypische, voorzienbare schade, tenzij in gevallen waar dergelijke beperking wettelijk niet is toegestaan.

Hoewel Bulex alle inspanningen doet om de website van Bulex virusvrij te houden, kan Bulex niet garanderen dat de website ook daadwerkelijk virusvrij is. De Gebruiker moet, voor zijn eigen bescherming, de nodige stappen ondernemen en de juiste veiligheidsmaatregelen treffen. De Gebruiker moet een virusscanner gebruiken alvorens hij informatie, software of documentatie downloadt.

De bepalingen hierboven beogen of impliceren geen wijzigingen aan de bewijslast inzake het door de Gebruiker ondervonden nadeel.

Hyperlinks

De website van Bulex kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden. Bulex kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van zulke webpagina’s en vertegenwoordigt noch onderschrijft zulke webpagina’s of de inhoud ervan als toebehorende aan Bulex zelf, aangezien Bulex geen controle heeft over de informatie op zulke webpagina’s en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt weergegeven. Het gebruik van zulke webpagina’s is volledig voor eigen risico van de Gebruiker.

Auteursrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd ten behoeve van :

Vaillant Group Belgium NV

Golden Hopestraat 15

1620 Drogenbos - België

of elk ander bedrijf van de Vaillant-Groep, al naargelang het geval. Met de Vaillant-Groep wordt bedoeld: Vaillant GmbH, met maatschappelijke zetel te Berghauser Str. 40, D - 42859 Remscheid, Duitsland, en de met haar verbonden ondernemingen. Alle teksten, afbeeldingen, grafische inhoud, audio- en videobestanden, geanimeerde bestanden, merknamen en andere inhoud van deze website vallen onder het auteursrecht en/of andere wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welke uitsluitend toekomen aan voormelde vennootschappen. U mag de inhoud niet veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen, verhuren, gebruiken, aanvullen of op een andere manier aanwenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. In geval van goedkeuring moet elke kopie van de inhoud van de website van Bulex of een deel daarvan volgende copyrightvermelding bevatten: “© [jaar] Bulex België Alle rechten voorbehouden.”

Voor privaat, niet-commercieel gebruik mag u echter wel het door Bulex op deze website gepubliceerde materiaal lezen, kopiëren, afdrukken en opslaan. Het is uitdrukkelijk verboden om in geval van kopie, opslag of afdrukken van de inhoud van de website deze te wijzigen.

Persberichten en andere documenten, foto’s en grafische inhoud, waarvan wordt aangegeven dat ze vrijgegeven zijn voor publicatie, kunnen gebruikt worden mits toevoeging van volgende copyrightvermelding: “© [jaar] Bulex België, www.bulex.be. Alle rechten voorbehouden.” Dergelijke overname is kostenvrij, maar we vragen wel een exemplaar van de publicatie voor onze archieven.

Indien u materiaal van onze website wenst te gebruiken voor andere doeleinden, gelieve contact met ons op te nemen via info@bulex.com

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle bedrijfslogo’s, handelsmerken, emblemen en productbenamingen die gebruikt worden op de website van Bulex beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en komen uitsluitend toe aan Bulex België of zijn verbonden ondernemingen. Elk onrechtmatig gebruik of misbruik van deze tekens is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van de rechten van Bulex België of de desbetreffende verbonden onderneming.

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker van de website van Bulex, moet Bulex de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer naleven. Lees ook onze informatie over gegevensbescherming.

Juridische kennisgeving

Vanaf 1 januari 2013, zijn we verplicht om een lijst met pomp-reserveonderdelen (7599 kB) te publiceren.

Let op de volgende belangrijke opmerkingen (52 kB), die beschikbaar zijn in andere talen:

  • Er kan schade ontstaan als een reserveonderdeel onvakkundig wordt geïnstalleerd.
  • Laat dit onderdeel alleen door een expert monteren!
  • Lees eerst de bijgeleverde montage-en bedieningshandleiding goed door! Deze lijst vervangt niet de altijd geldende reserveonderdelencatalogus.
  • Kies het juiste reserveonderdeel altijd uit de bijgewerkte reserveonderdelencatalogus. Wijzigingen voorbehouden.

Sinds 1 januari 2013 worden pompen in verwarmingssystemen ook beoordeeld met de Energy Efficiency Index (EEI). Dit getal geeft een vergelijkende waarde voor het energieverbruik van een pomp. De efficiëntie-index van een gewone pomp is ongeveer 0,8. Sinds 1 januari 2013 moeten stand-alone pompen in verwarmingssystemen efficiënter zijn met EEI ≤ 0,27. Daarvoor wordt het energieverbruik met minimaal 65% verminderd ten opzichte van een standaardpomp. Vanaf 1 augustus 2015 wordt de limiet verlaagd tot EE <0,23. Dan gelden de eisen ook voor pompen die verband houden met een warmtegenerator en voor bronpompen.

De benchmark (34 kB)voor de meeste efficiënte circulatiepompen is EEI ≤ 0,20. De benchmark is beschikbaar in andere talen.

Vanaf 1 januari 2013, wordt aan afvalverwerkingsinstallaties informatie beschikbaar gesteld over de demontage, recycling en verwijdering aan het einde van de levensduur van componenten en materialen uit stand-alone circulatiepompen en in producten ingebouwde circulatiepompen. Vind hier de informatie over de recycleerbaarheid als PDF (34 kB). Deze informatie is beschikbaar in andere talen als PDF (50 kB).

Varia

Deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd, beheerd en uitgelegd volgens de Belgische wetten, met uitzondering van de VN-Conventie inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil omtrent de interpretatie en uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden

Mocht een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden, zal dit geen impact hebben op de geldigheid van de overige bepalingen.

Feedback

Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt. U stemt ermee in dat wij, kosteloos, al uw ideeën of voorstellen kunnen gebruiken voor de verdere ontwikkeling, verbetering of verkoop van onze producten.

Compliance

Mocht u een inbreuk vaststellen op de wet, de gedragscode van Vaillant Group of onze interne regels en reglementen, dan kunnen de relevante contactpersonen steeds benaderd worden door alle werknemers, business partners en klanten. Met het BKMS whistleblower systeem hebben alle werknemers, business partners en klanten bovendien ook toegang tot een systeem dat kan gebruikt worden om mogelijk ontoelaatbaar gedrag onder de aandacht te brengen van ons compliance team. Indien nodig kan dit zelfs anoniem gebeuren, omdat we begrijpen dat dergelijke zaken niet altijd direct kunnen behandeld worden. Twijfel daarom niet om gebruik te maken van het systeem. Het BKMS whistleblower systeem is hier beschikbaar.